Uw Privacy – AVG

Uitleg handhaving Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele EU. Een instantie mag niet zomaar meer uw persoonsgegevens opslaan, gebruiken of verspreiden zonder uw medeweten.

Ook sportverenigingen en balletscholen zijn aan deze regels gebonden. Vanaf september 2018 zult u bij het inschrijfformulier tevens een informatiebrief vinden voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt. Ook kunt u aanvinken op welke wijze u de informatievoorziening wilt ontvangen en hoe foto- en videomateriaal wordt benut of verspreid.

Persoonsgegevens slaan wij uitsluitend op voor boekhoudkundige- en administratieve doeleinden.Het delen van de persoonsgegevens van u of uw kind, doen we uitsluitend, indien nodig, met de docent waarvan uw kind les heeft. Mocht er onverhoopt iets aan de hand zijn of plots een les uitvallen, kunnen wij u via deze weg proberen te bereiken. Ook de externe personen of bedrijven die wij inhuren voor bv onze administratie zijn gebonden aan dezelfde regels en wetgeving. Op deze manier worden mensen en hun gegevens beschermd of afgeschermd.

Foto-materiaal voor promotionele doeleinden zal nooit zonder toestemming gepubliceerd worden. Nieuwsbrieven worden uitsluitend naar de geïnteresseerden gestuurd. Let wel: als u zich niet op de nieuwsbrief abonneert, kan het zijn dat u informatie gaat missen. Ook al worden briefjes in de les uitgedeeld, we horen toch vaak dat deze thuis niet aankomen. Hierin heeft u dus ook een verantwoordelijkheid.

Mag u dan nooit meer foto’s of video’s maken van uw kind? Tenslotte staan er ook andere kinderen op. Ja, dit mag wel. Maar verspreiden mag niet zonder meer. Mocht u een schattig filmpje van het dansende balletklasje van uw kind bijvoorbeeld op facebook delen, vragen we u nadrukkelijk niemand te ‘taggen’. De naam van de docent of de balletschool mag niet genoemd worden. Op deze manier voldoen we aan alle regels en krijgen we niet te maken met boze ouders of boze instanties. Zo kunnen al uw vrienden en familie blijven meegenieten van de mooie herinneringen die gemaakt worden.

Dance & Ballet Company Hoofddorp

Algemene voorwaarden
Op alle lessen van de Dance & Ballet Company zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Privacyverklaring 

Privacystatement voor klanten van de Dance & Ballet Company Hoofddorp

1. Inleiding

De Dance & Ballet Company richt zich in het algemeen op mensen, bedrijven en organisaties die vanuit vrijetijdsbesteding, sport of hobby met dans- en sportactiviteiten bezig houden. Meer informatie over de Dance & Ballet Company kunt u vinden op de website www.Dans-nu.nl

In dit Privacystatement is beschreven op welke wijze wij de bedrijfs- en persoonsgegevens van mogelijke, huidige en voormalige klanten van de Dance & Ballet Company verwerken. Indien u na het lezen van dit Privacystatement nog vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de inhoud van dit Privacystatement, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Wat is een persoonsgegeven?

Als informatie direct over iemand gaat, zoals een naam, of naar deze persoon te herleiden is, zoals het geval is bij een telefoonnummer of de combinatie van een postcode en huisnummer, dan is die informatie een persoonsgegeven. 

Bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens. Dit Privacystatement geldt daarom niet voor de informatie over uw onderneming, tenzij u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft. De producten/lessen die u bij de Dance & Ballet Company koopt of bestelt, zijn ook geen persoonsgegevens omdat deze aankopen niets zeggen over u als persoon. 

Wanneer is sprake van het verwerken van persoonsgegevens?

Met het woord ‘verwerken’ worden alle handelingen bedoeld die de Dance & Ballet Company  kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit is dus een zeer ruim begrip.

2. Door wie worden uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerkt?

De Dance & Ballet Company Hoofddorp is verantwoordelijk voor de in dit Privacystatement beschreven verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. 

3. Welke soorten gegevens verwerken wij?

Dance & Ballet Company Hoofddorp kan de navolgende bedrijfs- en/of persoonsgegevens van u en uw onderneming verwerken:

de bedrijfsgegevens van uw onderneming, zoals u die bij uw registratie bij ons heeft ingevuld;

Gegevens als naam, adres, telefoonnummer voor het sturen van facturen en op de hoogte houden van leswijzingen indien nood aan de man

de contactgegevens van de contactpersoon binnen uw onderneming (voornaam, achternaam, uw gebruikersnaam)

de gegevens met betrekking tot de bestellingen die vanuit uw account in het online bestelplatform geplaatst worden;

onze communicatie met u, zoals contact met onze Klantenservice of indien u een contactformulier op onze website invult, welke nieuwsbrieven uw onderneming wenst te ontvangen;

4. Op welke wijze verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens?

Wij streven naar een optimale dienstverlening, waarbij het belang van onze klanten voorop staat. Dit is ook het uitgangspunt bij de verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om onze dienstverlening te verbeteren, is het noodzakelijk dat wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken. Wij doen dat om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met u gesloten hebben (uw inschrijving), om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op de Dance & Ballet Company  rusten of omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Over op welke wijze wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens precies verwerken informeren wij u in dit hoofdstuk. 

Toekomstige klanten

De door u ingevoerde bedrijfs- en persoonsgegevens bij uw registratie, worden door ons online bewaard.

Klanten

Wij hebben uw bedrijfs- en persoonsgegevens nodig om er voor te zorgen, dat u gefactureerd kan worden voor de lessen waarvoor u zich inschrijft en dat wij zo nodig contact met u op kunnen nemen. Wij verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het verwerken van de inschrijving.

Gebruik contactgegevens

We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te nemen als dat nodig is in verband met de goede uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben en de verplichtingen die daar voor de Dance & Ballet Company uit voortvloeien, bijvoorbeeld over een gewenste lessen, geplande levering of indien een een les niet gevolgd kan worden. Wij gebruiken uw contactgegevens ook om u te informeren indien dat om een andere reden in uw belang is. 

De Dance & Ballet Company gebruikt contactgegevens zeer terughoudend om u een keer per maand per e-mail te informeren over het actuele serviceniveau van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld een wijziging in de dienstverlening tijdens feestdagen en vakanties. In deze berichten zullen wij ook enkele relevante mededelingen doen over het lesaanbod. U kunt zich voor deze e-mails uitschrijven door dit bij de Dance & Ballet Company aan te geven. 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

We verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

5. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Dienstverleners 

Voor het leveren van onze diensten kunnen we gebruik maken van dienstverleners. Deze derden mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die de Dance & Ballet Company aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor de Dance & Ballet Company de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. 

Overheidsinstanties

We kunnen door de wet worden gedwongen om bedrijfs- of persoonsgegevens of gegevens over de aankopen van uw onderneming met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw bedrijfs- en persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit Privacystatement zijn beschreven of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en uit service en garantieoogpunt. Nadat de bewaartermijn is verstreken, zal de Dance & Ballet Company de bedrijfs- en persoonsgegevens verwijderen. 

De bewaartermijn van de gegevens van toekomstige klanten is onbeperkt, tenzij een toekomstige klant aangeeft, niet langer als zodanig beschouwd te willen worden. In dat geval verwijderen wij de gegevens direct.

7. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?

De Dance & Ballet Company heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of verlies.

8. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Bij een gerechtvaardigd belang

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, dan heeft u het recht om u hiertegen te verzetten. U heeft dit recht niet, indien wij bedrijfsgegevens verwerken, die geen persoonsgegevens zijn. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij met uw bedrijfsgegevens om gaan, dan kunt u desondanks uiteraard contact met ons opnemen. 

Indien u toestemming heeft gegeven

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, dan kunt u die toestemming ook intrekken. Indien u uw toestemming in wil trekken, dan kunt u ook contact opnemen met de Klantenservice.

Overige rechten die de AVG u geeft

inzage van uw persoonsgegevens

rectificatie van uw persoonsgegevens

het wissen van uw persoonsgegevens

het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens

het recht op gegevensoverdraagbaarheid

het recht om bezwaar te maken tegen een of meerdere verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Indien u een beroep wil doen op een of meerdere rechten die u op grond van de AVG heeft, dan kunt u daarvoor contact opnemen met onze Privacy officer. De contactgegevens van onze Privacy officer treft u aan het einde van dit Privacystatement aan.

Wilt u in uw verzoek de volgende informatie vermelden?

op welk(e) recht(en) uw verzoek betrekking heeft

de reden van uw verzoek (indien u dat aan ons kenbaar wil maken)

uw naam en adres

De AVG verplicht de Dance & Ballet Company om uw identiteit vast te stellen. Indien wij uw identiteit niet vast kunnen stellen, dan kan de Dance & Ballet Company u om aanvullende informatie vragen, die nodig is om uw identiteit te bevestigen. Indien de Dance & Ballet Company uw identiteit niet kan bevestigen, dan kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

9. Contactgegevens Privacy officer

De contactgegevens van de Privacy officer zijn:

Dance & Ballet Company Hoofddorp

T.a.v. de Privacy officer

Deltaweg 107

2134 XS Hoofddorp

Telefoon: 06-5515 8298

E-mail: info@Dans-nu.nl

10. Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt, dan kunt u deze klacht indienen bij de Privacy officer van de Dance & Ballet Company.

U hoeft uw klacht niet eerst aan de Dance & ballet Company kenbaar te maken, maar kunt deze ook direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Uiteraard stellen wij het wel zeer op prijs indien u uw klacht eerst bij de Dance & Ballet Company indient, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om uw probleem op te lossen.

11. Slotopmerkingen

Deze versie van het Privacystatement is ingegaan op 10 juni 2018.  Indien daar aanleiding voor is, dan passen wij dit Privacystatement aan. Wij zullen u hierover informeren.

Handhaving van deze privacy verklaring

De Dance & Ballet Company stelt uw opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of als u vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen.