Protocol DBC

Protocol in zake Corona, 18 april 2020

Betreft:

Dance & Ballet Company

Deltaweg 107

Floriande, Hoofddorp

In het onderstaande stappenplan handvaten voor schoolleiding, docenten, leerlingen en ouders/verzorgers met betrekking tot de heropening van de dansstudio, Deltaweg 107, Floriande Hoofddorp. 

Dance & Ballet Company

Coordinator: Nicole van Balen

Telefoon: 0655158298

Mail: info@dans-nu.nl

Dit protocol is wel overwogen opgesteld door en getoetst met verschillende dansscholen. Het doel van o.a. deze samenwerking is verbetering van de kwaliteit binnen de dansscholen in de omgeving. Bewust is gekozen voor deze samenwerking en niet een andere. Derhalve mag niets uit het bovenstaande worden overgenomen door anderen.

Algemeen

Het protocol is duidelijk opgebouwd met betrekking tot binnenkomst en het vertrek van de leerlingen, de inhoudelijke les en de algemeen geldende hygiene maatregelen in en rondom de studio’s. Boven dit protocol staan ten alle tijden de geldende landelijke regels en de adviezen van het RIVM.  

Het staat het de docent vrij naar eigen inzicht doch in lijn met dit protocol, de genoemde regels en adviezen van het RIVM, onverwachte situaties op een zo bewust mogelijke wijze hygiënisch vorm te geven. 

Dit protocol gaat uit van drie fases alvorens weer op reguliere wijze te kunnen draaien. De eerste fase waarmee we starten, de tweede fase met enige versoepeling van de regels en de derde fase vlak voor het reguliere openstellen. Zoals mag worden aangenomen is het bij het schrijven van dit protocol onduidelijk wanneer welke fase in werking gaat. 

Fase 1 start wanneer danslessen buiten mogen worden gegeven. Wellicht start fase 2 wanneer volwassenen weer mogen sporten en fase 3 wanneer eigenlijk de volledige economie weer gaat draaien maar voorzichtigheid en afstand nog steeds geboden is.  

Uitgangspunt blijft eigen verantwoording

Alvorens bepaalde situaties te omschrijven en zo goed en gestroomlijnd mogelijk vorm te geven, aandacht voor eigen verantwoordelijkheid van de leerling en hun ouders/verzorgers. Bij ziekteverschijnselen of enige twijfel dient de leerling thuis te blijven om mogelijke besmetting van anderen te voorkomen.  

Opstelling protocol

Naast de eigen verantwoording van leerlingen en hun ouders/verzorgers, het volgen van de restricties van de overheid en adviezen van het RIVM, probeert de Dance & Ballet Company zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw en onze gezondheid. Mocht u op- en aanmerkingen hebben op dit gestelde protocol of situaties tegen komen die voor verbetering vatbaar zijn, kunt u ten alle tijden contact opnemen via de mail. 

Inhoud

Fase 1 buiten dansen (mei & juni 2020)

Fase 2 gebruik studio (juli & augustus 2020)

Fase 3 gebruik studio (v.a. 1 september)

Fase 1. De situatie dat danslessen buiten mogen plaatsvinden, individueel sporten op deze manier weer mogelijk wordt, echter met restricties. 

Algemeen uitgangspunt

Leerlingen komen omgekleed naar de buitenlocatie, een vestje of jasje volstaat. Omkleden in de studio is niet mogelijk. 

Kinderen boven de 6 jaar worden opgevangen bij het beginpunt en gaan onder begeleiding van de docent naar de dans-buitenruimte. Ouders blijven niet wachten noch wordt daar ruimte voor gemaakt. 

1.1 Buiten dansonderwijs

 • Alle leerlingen en ouders/verzorgers wordt verzocht met eigen vervoer naar de studio te komen. Zo wordt openbaar vervoer niet belast en zijn besmettingshaarden voor binnenkomst in de les tot het minimale beperkt. 
 • Neem ruimte voor het parkeren van fietsen en auto’s. Deze ruimte is aanwezig dus neem die ook. 
 • Bij het startpunt afstand houden van elkaar. 
 • Kleedkamers zijn niet aanwezig, toiletten zijn wel toegankelijk maar leerlingen worden erop geattendeerd hier zo min mogelijk gebruik van te maken. Danslessen duren 45 tot 60 minuten waardoor we denken dat dit goed haalbaar is.
 • Spullen op de daarvoor aangewezen plek langs de dansruimte leggen, ook daar is ruimte dus gebruik die. 
 • Handen desinfecteren, daarvoor zijn handgelds en hygiënische doekjes aanwezig
 • Aan het eind van de les gaan de leerlingen een voor een naar het eindpunt onder begeleiding van docent of hulp. Kinderen tot 6 jaar blijven onder begeleiding tot zij aan de betreffende ouders kunnen worden meegegeven. Hierbij wordt ruime afstand bewaard tussen de volwassenen.  
 • Er wordt gekozen om 15min tussen de lessen te nemen voor eventuele groepswisselingen. 

1.2 Tijdens de dansles

 • Er wordt voor gekozen geen technische lessen te geven daar de vloer dit niet toestaat. Les inhoudelijk is er showdance, streetdance, musical, yoga & stretching: danssporten met een individueel karakter. 
 • In de 1e fase openstelling zullen leerlingen niet samenwerken: docenten passen het lesmateriaal aan.
 • Docent geeft correcties zonder leerlingen aan te raken of binnen hun 1,5 meter te komen
 • Jarigen kunnen op dit moment niet trakteren. We kiezen daar als dansschool een later, misschien gezamenlijk,  moment voor. 

Locatie:

Onze studio is gelegen tussen basschool De Optimist en Montessori Floriande (Deltaweg 107, Floriande) . Onze voorkeur heeft het te dansen op een van hun schoolpleinen. Reden hiertoe is dat de toilette gelegenheid in ons eigenbeheer is en dus gegarandeerd hygiënisch.

Wij geven les op het schoolplein op het dak van de studio/basisscholen. Toegang graag via de grote trap en het hek aan de zijde van de Montessorischool

Er is tevens contact opgenomen met de Optimist- International/Braambos voor een eventuele mogelijkheid rondom de school daar veel van onze leerlingen bekend zijn met die school. Zij zijn erg enthousiast en onderzoeken of zij een gedeelte van hun schoolplein kunnen reserveren.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen – protocol NOC-NSF

Wij adviseren u via onze nieuwsbrief, website en leaflet om onderstaande maatregelen uit te voeren.

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

• douche thuis en niet op de sportlocatie;

• vermijd het aanraken van je gezicht;

• schud geen handen;

• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Communicatie richting ouders & leerlingen

Middels onze goedgekozen nieuwsbrief worden de verschillende spelregels duidelijk aan onze leerlingen en hun ouders medegedeeld. Daarnaast is er een flyer ontwikkeld met de regels nog eens duidelijk in kinder- en tienertaal die wordt uitgedeeld voor- en na de gegeven lessen.  

De spelregels en het corona protocol zijn vanaf goedkeuring door de gemeente handig terug te vinden op onze website onder het kopje: corona maatregelen.  

 • digitale nieuwsbrief
 • Website
 • Leaflet

Overige aandachtspunten

 • docent ter plekke is coördinator en corona aanspreekpunt, herkenbaar met een jasje/t-shirt. 
 • Per groep is er een vrijwilliger, herkenbaar met een jasje/T-shirt, die let of de genomen maatregelen worden gehandhaaft en tevens aanspreekpunt is voor de ouders 
 • EHBO en muziekinstallatie zijn draagbaar en worden meegenomen door docent
 • Aanrij routes voor auto’s, parkeren, fietsenstalling zijn duidelijk aanwezig (eenrichtsverkeer)
 • Op de parkeerplaats zullen de beschikbare plekken wellicht al worden aangegeven door de Optimist en de Montessorischool. Indien niet het geval: voor de dansactiviteiten zijn veel minder plekken nodig dan aanwezig zijn. Met ruimte parkeren zal geen probleem zijn. 
 • Er wordt door routing duidelijk gemaakt hoe het dak aan de ene zijde te betreden en aan de andere  te verlaten. Ouders worden geacht beneden te blijven en kunnen niet kijken.

Fase 2. De situatie dat basisscholen weer open mogen, sporten in groepsverband mogelijk wordt, en kinderen in groepsverband kunnen buitenspelen. 

Algemeen uitgangspunt

Leerlingen komen nog steeds omgekleed naar de studio, omkleden in de studio is niet mogelijk. 

Kinderen boven de 6 jaar worden opgevangen bij de voordeur en gaan onder begeleiding van de docent naar de studio. Ouders blijven buiten en kunnen een stukje les zien en zwaaien door de ramen. 

1.1 Binnenkomst & vertrek

 • Neem ruimte voor het parkeren van fietsen en auto’s. De ruimte is aanwezig dus neem die ook. 
 • Bij binnenkomst afstand houden van elkaar. 
 • Kleedkamers blijven uit hygiënisch oogpunt gesloten.
 • Spullen in de kast leggen; ook daar is ruimte dus gebruik die. 
 • Direct handen wassen met water en zeep, gebruik papieren droogdoeken
 • Aan het eind van de les gaan de leerlingen een voor een naar buiten. Bij de voordeur staan evt. wachtende ouders.
 • Bij vertrek is er desinfecterende handgel aanwezig en wordt bij de voordeur beschikbaar gesteld.    

1.2 Tijdens de dansles

 • De barre wordt voor- en na iedere les met desinfectiemiddel schoongemaakt. 
 • De opstelling bij de barre is aangegeven met tape, met oog op minimaal 1,5 meter ruimte tussen de leerlingen. 
 • Op de vloer tape waarop duidelijk aangegeven de ruimte per leerling. Er wordt rekening gehouden met rondom de leerling 1,5 meter, te weten 9m2 per persoon. In onze studio kunnen 13,3 leerlingen bewegen in hun eigen 9m2. Wij beperken dit voor de 1e fase openstelling tot maximaal 10 leerlingen per les. 
 • In de 2e fase openstelling zullen leerlingen meer uit hun vloervlak komen: inhoudelijk zal er meer ruimte komen voor bewegen in de ruimte.
 • Docent geeft correcties zonder leerlingen aan te raken
 • Er wordt gekozen om 15min tussen de lessen te nemen voor eventuele groepswisselingen. 

1.3 Algemene hygiene

 • De schoolleiding zorgt voor voldoende ventilatie voor-, tijdens- en na de les
 • De schoolleiding zorgt ervoor dat de studio met grotere regelmaat wordt schoongemaakt. 
 • De barre wordt zoals gesteld, elke les gedesinfecteerd, evenals de deur- en deurklinken. 
 • De toilette wordt intensief schoongemaakt, verzoek is wel hiervan zo min mogelijk gebruik te maken. 

Fase 3. De situatie dat alle lessen weer gegeven mogen worden en iedereen er hard aan werkt de economie weer draaiende te krijgen met in acht neming van verschillende voorzorgsmaatregelen. 

Algemeen uitgangspunt

Leerlingen komen nog steeds omgekleed naar de studio, omkleden in de studio is niet mogelijk. 

Bij naar weer en daardoor niet handig buiten kinderen af te geven, op te wachten of de les te bekijken zijn ouders binnen welkom mits zij ruimte nemen èn geven zodat schoolleiding, hulp, leerlingen, ouders en verzorgers respectvol in waarde wordt gelaten. 

 3.1 Binnenkomst & vertrek

 • Neem ruimte voor het parkeren van fietsen en auto’s. De ruimte is aanwezig dus neem die ook. 
 • Bij binnenkomst afstand houden van elkaar. 
 • Kleedkamers blijven uit hygiënisch oogpunt gesloten.
 • Spullen in de kast leggen; ook daar is ruimte dus gebruik die. 
 • Direct handen wassen met water en zeep, gebruik papieren droogdoeken
 • Aan het eind van de les gaan de leerlingen een voor een naar buiten. Bij de voordeur staan evt. wachtende ouders.
 • Bij vertrek is er desinfecterende handgel aanwezig en wordt bij de voordeur beschikbaar gesteld.    

3.2 Tijdens de dansles

 • De barre wordt voor- en na iedere les met desinfectiemiddel schoongemaakt. 
 • De opstelling bij de barre is aangegeven met tape, met oog op minimaal 1,5 meter ruimte tussen de leerlingen. 
 • Onze dansvloer heeft voldoende ruimte per leerling. Er wordt rekening gehouden met rondom de leerling 1,5 meter, te weten 9m2 per persoon. In onze studio kunnen 13,3 leerlingen bewegen in hun eigen 9m2. Wij beperken dit voor de 1e fase openstelling tot maximaal 10 volwassenen per les. 
 • In de 2e fase openstelling zullen leerlingen meer uit hun vloervlak komen: inhoudelijk zal er meer ruimte komen voor bewegen in de ruimte.
 • Docent geeft correcties zonder leerlingen aan te raken

3.3 Algemene hygiene

 • De schoolleiding zorgt voor voldoende ventilatie voor-, tijdens- en na de les
 • De schoolleiding zorgt ervoor dat de studio met grotere regelmaat wordt schoongemaakt. 
 • De barre wordt zoals gesteld, elke les gedesinfecteerd, evenals de deur- en deurklinken. 
 • De toilette wordt intensief schoongemaakt, verzoek is wel hiervan zo min mogelijk gebruik te maken.