Doorstroom vakopleidingen

De sterren selectieklassen vormen een perfecte basis om door te stromen naar een van de vele vakopleidingen die Nederland rijk is. Ook stromen sommige kinderen door naar het buitenland, denk daarbij aan Antwerpen en Londen. Doorstromen kan in groep 7 en 8 van de basisschool of na het voortgezet onderwijs. Alle docenten hebben ervaring met de vakopleidingen, audities,  mogelijkheden en teleurstellingen. Dit heeft geresulteerd in ons doorstroom beleid, wat er eenvoudig op neer komt dat iedere leerling zijn of haar eigen weg moet vinden. Er wordt dus niet gepushed vanuit het docententeam.

Wanneer wij weten dat een leerling graag naar een vakopleiding dans wil, gaan we graag in gesprek over mogelijkheden.

Wanneer wij talent en capaciteit zien, polsen we de volledige groep naar interesses.  Op dat moment is er specifieke aandacht voor de leerling die opvalt; geeft hij/zij aan door te willen stromen?

Zo zijn er leerlingen op aanraden van onze docenten en eigen ouder doorgestoomd, om na de kerstvakantie weer veilig terug te zijn op de eigen basisschool. Er zijn leerlingen die na verscheidene jaren weer terugkomen in het reguliere dansonderwijs; dit gaat niet zonder hevige teleurstellingen op jonge leeftijd. Er zijn leerlingen die wel veel mogelijkheden hebben maar op de vakopleiding inzien, dat er meer nodig is dan lekker dansen. Perfecte tip van een oud collega en icoon binnen de wereld van de dans: `Alleen als je Igone in handen hebt, stuur je door.’. Ofwel, beschikking over ongekend talent, passie en motivatie om te werken mag niet ongezien blijven.

In onze sterren selectielessen zijn een beperkt aantal kinderen ondergebracht die meer uit hun hobby halen: vakopleidingen als gevolg zijn zeker niet het doel maar wel een goede aansluiting. De leerlingen vallen op door souplesse, muzikaliteit en liefde voor dans. Dit zijn leerlingen die graag meer kunnen en willen leren, meer uitgedaagd worden en op en top genieten van dans. Wil je doorstromen naar een vakopleiding moet er talent aanwezig zijn, een passie binnen het kind, lichamelijke mogelijkheden voor dans en zeer belangrijk is de werkhouding.

Doorstroom naar de vakopleidingen:

Marlies (Modern uitvoerend-Amersterdam), Daan (NBA-Amsterdam), Vincent (Experimentele dans-Amsterdam), Jennefer (Docent dans-Tilburg), Jennifer (MBO Dans-Utrecht), Charlotte (NBA-Amsterdam), Anna (NBA-Amsterdam), Finn (KDA-Antwerpen), Indy (Conservatorium-Den Haag), Marlous (Docent Dans-Arnhem), Jady (Conservatorium-Den Haag), Pascalle (Conservatorium-Den Haag), Ellyne (Royal Ballet-Londen), Jo-Elle (Lucia Marthas – Amsterdam), Yasemin (NBA-Amsterdam), Boaz (Conservatorium Den Haag), Meira (Lucia Marthas), Valerie (Nova College), Melissa (Nova College), Pom (Conservatorium), Stein (Conservatorium), Madelen (Albeda College)

Ouders, overleg niet tussen of tijdens de les maar bel of maak een afspraak over mogelijkheden ect.

The star selection classes form a perfect basis for moving on to one of the many vocational courses in the Netherlands. Some children also move on to other countries, such as Antwerp and London. You can continue in groups 7 and 8 of primary school or after secondary education. All teachers have experience with vocational training, auditions, opportunities and disappointments. This has resulted in our flow-through policy, which simply means that every student has to find his or her own way.

When we know that a student would like to go to a professional dance course, we would like to discuss possibilities.

When we see talent and capacity, we poll the entire group according to interests. At that moment there is specific attention for the student who stands out; does he / she indicate that he / she wants to continue?

For example, pupils have steamed through on the advice of our teacher and their own parent, so that they can safely return to their own primary school after the Christmas holidays. There are students who return to mainstream education after several years, this is not possible without serious disappointments at a young age. There are students who have a lot of options but realize that vocational training requires more than just dancing. Perfect tip from an old colleague and icon in the world of dance: “Only when you have Igone in your hands, you send it on.” In other words, access to unprecedented talent, passion and motivation to work cannot remain unseen.

In our star selection lessons a limited number of children are accommodated who get more out of their hobby: vocational training as a result is certainly not the goal but a good connection. The students stand out for their flexibility, musicality and love for dance. These are students who want to be able and willing to learn more, are challenged more and enjoy dance to the fullest. If you want to move on to vocational training, there must be talent, a passion within the child, physical possibilities for dance and the work attitude is very important.

Transfer to the vocational training courses:

Marlies (Modern performing-Amersterdam), Daan (NBA-Amsterdam), Vincent (Experimental dance-Amsterdam), Jennefer (Dance-Tilburg teacher), Jennefer (MBO Dance-Utrecht), Charlotte (NBA-Amsterdam), Anna (NBA- Amsterdam), Finn (KDA-Antwerp), Indy (Conservatory-The Hague), Marlous (Dance-Arnhem Teacher), Jady (Conservatory-The Hague), Pascalle (Conservatory-The Hague), Ellyne (Royal Ballet-London), Jo-Elle (Lucia Marthas – Amsterdam), Yasemin (NBA-Amsterdam)

Parents, do not consult between or during class but call or make an appointment about possibilities ect.