Huisregels, algemene voorwaarden & reglement

Dance & Ballet Company Hoofddorp

Huisregels

Voor veel mensen zijn de onderstaande punten voor de hand liggend, toch graag even uw aandacht. 

• Omkleden gebeurt in de kleedkamers, niet in de studio of in de foyer.

• Voor tassen, kleding en schoenen wordt gebruik gemaakt van de grote kast in de studio.

• Dance & Ballet Company is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

• Schoenen die buiten worden gedragen zijn in de studio niet toegestaan.

• Schoenen met witte zool zijn in de studio niet toegestaan.

• Het is niet toegestaan eten in de studio mee te nemen.

• Draag geen sierraden tijdens de lessen (oorbellen, ringen, armbanden en kettingen).

• Mobiele telefoons dienen uit te staan tijdens de lessen.

• Kauwgom is tijdens de lessen niet toegestaan.

• Kom op tijd! Het te laat komen is niet alleen storend voor de les, maar ook gevaarlijk voor de spieren indien deze niet zijn opgewarmd.

• Toon respect naar andere leerlingen, docenten en overige mensen.

• Het is niet toegestaan om tijdens de lessen in de studio te kijken. Bij kinderen die een hoge drempelvrees hebben, wordt een ouder verzocht mee te doen. 

• Alle leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de geldende kledingvoorschriften.

• Ten alle tijden moeten de haren in een staart en/of knot gedragen worden.

 

Algemeen reglement

1. Dit algemeen reglement en deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dance & Ballet Company Hoofddorp, hierna te noemen: de balletschool.

2. Elke leerling verplicht zich te houden aan de huisregels van de balletschool. Dit betreft de huisregels zoals hierboven genoemd. 

3. Elke leerling zal de faciliteiten van de balletschool geheel op eigen risico volgen. Kosten van enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van aanwezigheid in het gebouw kunnen niet verhaald worden op de balletschool. De balletschool zal geen enkele claim accepteren.

4. Elke leerling is verantwoordelijk voor alle hem/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, diefstal, verduistering of beschadiging daarvan door welke oorzaak dan ook kan de balletschool niet aansprakelijk gesteld worden. Ga voorzichtig om met je eigen en andermans spullen, laat waardevolle spullen thuis. 

5. Door de leerling berokkende schade is op de leerling verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

6. De balletschool is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag naar haar oordeel het lidmaatschap onverwijld in te trekken en de toegang tot de lessen te ontzeggen.

7. Indien de leerling de huisregels/reglement overtreedt, heeft de balletschool het recht verdere toegang te ontzeggen zonder teruggave van de betaalde contributie.

8. Het lesrooster wordt door de balletschool vastgesteld. Wijzigingen voorbehouden.

9. Sluiting tijdens feestdagen en vakanties leidt niet tot contributievermindering of teruggave.

10. De balletschool kan te allen tijde nader te bepalen regels stellen.

Algemene voorwaarden – Inschrijven en uitschrijven

1. Door geïnteresseerden kan één gratis proefles worden gedaan. De eerste twee weken van het seizoen kunnen nieuwe en bestaande leerlingen zoveel mogelijk proeflessen doen als gewenst en mogelijk is. 

2. De inschrijving wordt aangegaan vanaf het moment van instromen, tot het eind van het seizoen, waarna ieder seizoen stilzwijgend verlengd, tot wederopzegging.

3. Bij inschrijving tekent de verantwoordelijke voor het zorg dragen van de lesgeld betaling na ontvangen van de factuur of zelf te voldoen per bank.

4. De contributie wordt vooruit per seizoen of half seizoen voldaan.

5. De contributiebijdragen kunnen ieder schooljaar worden aangepast.

6. Bij stilzwijgende verlenging van het contract is de leerling de (eventueel aangepaste) contributiebijdrage verschuldigd.

7. Het overeengekomen contributiebedrag is ook verschuldigd als de leerling enige tijd geen gebruik maakt van de faciliteiten van de balletschool. Uitzonderingen zijn slechts mogelijk wanneer de balletschool hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

8. Uitschrijving dient voor 1 augustus, voor de start van het nieuwe seizoen, te geschieden via een e-mail, te sturen naar info@dans-nu.nl

9. Wanneer er niet overeenkomstig de genoemde regeling is afgemeld, blijft u contributie plichtig en wordt de contributie zonder meer opgeëist.

10. Bij het niet tijdig betalen van het lesgeld, wordt bij het sturen van herinneringen de volgende staffel gebruikt:

1e herinnering: €2,50

2e herinnering: €10,00

3e herinnering: €25,00

10. Er vindt nimmer restitutie van het lesgeld plaats.

 

Algemene voorwaarden – Kortingen en vergoedingen

  1. De tarieven zijn op basis van één les per week. Bij 3 betalende lessen 15% korting op het totaal bedrag. Dit geld ook bij leerlingen uit één gezin.
  2. Wanneer u in vier termijnen wenst te betalen, zoals mogelijk aangegeven bij de lesgelden, geeft u dit via een mail door aan info@dans-nu.nl. U zorgt zelf voor tijdige betaling. 
  3. Heeft u een laag inkomen? De Dance & Ballet Company werkt samen met het Jeugd Cultuur Fonds Uw kunt zich wenden tot :

Babette van de Weg

Consulent Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds Haarlem

Postbus 5363 2000 GJ Haarlem

+ 31 (0)643 12 1900

www.jeugdcultuurfonds.nl

www.jeugdsportfonds.nl

bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 – 14.00 uur