Voorstellingsinformatie

Beste ouders en leerlingen,

Via deze weg de eerste belangrijke brief van de voorstelling. U treft belangrijke gegevens op een rij. 

De voorstelling is 26 januari in schouwburg de Meerse, Hoofddorp. Deze zaal is klein en we splitsen daarom op naar 2 voorstellingen. Dit is de verdeling:

Voorstelling 1

Aanwezig 9:30, aanvang 11:00

-Maandaglessen Lisa en Luna

-Dinsdaglessen Nicole

-woensdaglessen Janine en Lisa

-Lessen Badhoevedorp Merel

-LET OP: GEEN maandag modern Lisa

Voorstelling 2

Aanwezig 12:30, aanvang 14:00

-Donderdaglessen Naomie en Nicole

-vrijdaglessen Mandy en Charlotte

-Zaterdaglessen Charlotte en Emma

-maandag selectie klassiek Lisa (dus 2x)

-LET OP: WEL maandag modern Lisa

Grote repetitie: zondag 12 januari in de studio: om 9:30 voorstelling 1 en om 12:30 voorstelling 2. Alle leerlingen worden hier verwacht, zonder ouders. Hulpmoeders zijn wel welkom. 

Deelnamebijdrage is €10,- per kind (niet per les). Deze wordt gebruikt voor kostuums en organisatie van de show. Je kan de €10,- inleveren in een gesloten enveloppe met je naam erop, tussen 15 november en 14 december. 

Kaartverkoop: zaterdag 7 december 9:00-11:00. Kaarten kosten €15,50. Je kunt bij deze kaartverkoop niet pinnen maar je krijgt wel het 6e kaartje cadeau. Wanneer je kind (eren) in beide voorstellingen dansen, kies je 1 voorstelling om naar te komen kijken. Je ontvangt dan 2 vrijkaarten voor de andere voorstelling. 

*Let op ouders: na jaren voldoende plek te hebben gehad voor ons publiek, staan we nu weer in een klein theater. Uitverkocht is uitverkocht. 

Wedstrijdteams doen na de voorstelling mee aan het Dance Event. Dit begint om 17:00. Hoewel een drukke dag, wordt dit natuurlijk helemaal leuk voor de kids! Er komt na de herfstvakantie een speciale brief voor de wedstrijdteams met alle voorgestelde wedstrijden.

We zoeken sponsoren voor het programmaboekje. U zet een kleuren advertentie van 7-7 centimeter voor 69,-. Zo kunnen wij het programmaboekje kosteloos aan het publiek aanbieden.  U ontvangt 2 vrijkaarten en mag het totaal gewenste aantal kaarten regelen, voor de kaartverkoop. Zo zijn sponsoren zeker van plek. 

Na de voorstelling is de studio op maandag en dinsdag 27 en 28 januari gesloten. 

Tijdens de lessen wordt veel besproken, bijvoorbeeld over kostuums en hulp. Lopen ouders wat vaker naar binnen voor informatie? Hou de lijnen kort en informeer je zelf. 

Met vriendelijke groet,

Team Dance & Ballet Company

Dear parents and students,

This is the first important letter of the performance.

The big show is January 26 in theater de Meerse, Hoofddorp. This theater is small and we therefore split it into 2 shows:

Presentation 1

Present 9:30, starting 11:00

-Monday lessons Lisa and Luna

-Tuesday lessons Nicole

-Wednesday lessons Janine and Lisa

-Lessons Badhoevedorp Merel

ATTENTION: NO Monday modern Lisa

Presentation 2

Present 12:30, starting 14:00

-Thursday lessons Naomie and Nicole

-Friday lessons Mandy and Charlotte

-Saturday lessons Charlotte and Emma

-Monday selection classic Lisa (so 2x)

ATTENTION: Monday is modern Lisa

Big rehearsal: Sunday January 12 in the studio: at 9:30 AM performance 1 and at 12:30 PM performance 2. All students are expected here, without parents. Auxiliary mothers are welcome.

Participation fee is € 10 per child (not per lesson). This is used for costumes and organization of the show. You can hand in the € 10 in a sealed envelope with your name on it, between November 15 and December 14.

Ticket sales: Saturday, December 7 from 9:00 to 11:00. Tickets cost € 15.50. You cannot pin with this ticket sale but you do get the 6th ticket as a gift. When your child (ren) dance in both shows, choose 1 show to watch. You will then receive 2 free tickets for the other show.

* Pay attention to parents: after having had enough space for our audience for years, we are now back in a small theater. Sold out is sold out.

Competition teams participate in the Dance Event after the performance. This starts at 5:00 PM. Although a busy day, this will of course be fun for the kids! There will be a special letter for the competition teams with all the proposed competitions after the autumn break.

We are looking for sponsors for the program booklet. You put a full color advertisement of 7-7 centimeters for 69, -. This way we can offer the program booklet to the public free of charge. You receive 2 free tickets and can arrange the total number of tickets required for ticket sales. In this way sponsors are certainly in place.

After the performance, the studio is closed on Monday and Tuesday 27 and 28 January.

During the lessons much is discussed, for example about costumes and help. Do parents walk in more often for information? Keep the lines short and inform yourself.

Sincerely,

Team Dance & Ballet Company